Årsberetning 2020/2021

Skrevet av Lasse Solberg 22. april 2021. Publisert i Fra styret, Ikke-kategorisert, Om Historielaget

Styret i perioden har vært: Arne Kristiansen leder
Kari Korbøl nestleder og kasserer
Line Arneberg styremedlem
Amund Eriksen styremedlem
Ragnhild Hoel varamedlem
Anders Horn varamedlem
Lasse Solberg redaktør, deltar i styrets arbeid
Revisor: Gunnar Brunborg
Valgkomité: Vidar Johansen, Ruth Sørum og Gunnar Juliussen
Styret fungerer godt som et team, og alle bidrar i forbindelse med ulike oppgaver.
StyremøterDet er blitt avholdt 3 styremøter i perioden. På grunn av koronasituasjonen har vi i tillegg holdt
kontakten i styret med utstrakt bruk av telefon og epost.
Aktiviteter i perioden
Dessverre ble det ikke mulig å avholde våre åpne møter i perioden på grunn av koronasituasjonen.
Aktiviteter som Kampendagene, hvor vi arrangerer den årlige dagen med Åpen bakgård, ble avlyst.
Samme skjebne led også Egnermarkedet hvor historielaget bidrar sammen med Kampen vel og
andre aktører på Kampen. En planlagt vandring på Kampen måtte også avlyses. Dette er aktiviteter
som vil tas opp igjen så snart det lar seg gjøre, forhåpentligvis i løpet av dette året.
Det var et trist øyeblikk da styret mottok beskjed om at mangeårig styremedlem i flere perioder,
Mona Larsen, dessverre gikk bort i september etter lang tids sykdom. Vi vil savne hennes brede
kompetanse, gode humør og store innsats gjennom mange år.
I forbindelse med oppgraderingen av Skedsmogata så vi til vår fortvilelse at snublesteinen som var
lagt ned for å minnes motstandsmannen Ottar Lie var gravd opp og skadet. Bymiljøetaten var
ansvarlig for anleggsarbeidene og påtok seg raskt ansvar for det som var skjedd. De har dekket alle kostnadene til innkjøp av ny stein og nedleggelse på samme sted som tidligere, på siden av
Skedsmogata 18 ved trappa i Normannsgata.
Historielaget bidro til at det ble satt blått skilt for Frank Varner som ble født i 1937 og vokste opp i
Sigurds gate 20 på Nedre Kampen. Han gikk på Kampen skole. Han åpnet sin første butikk på
Grûnerløkka i 1965. Dette var starten på et kleseventyr nesten uten sidestykke i Norge. Han døde i
2001, 64 år gammel. Skiltet som settes opp i regi av Oslo Byes Vel henger i Sigurds gate 20.
Kampen historielag bisto arrangøren Ad Libitum med å finne egnede bakgårder til fire konserter
med gruppa «Gatesangerne» (Kari Svendsen, Lars Klevstrand, Steinar Ofsdal og Kjetil Skaslien) 11.
og 18 august. Ad Libitum hadde fått koronamidler fra Oslo kommune til bakgårdskonserter på Oslo
Øst. Konsertene var gratis og det var begrenset plass pga. koronasituasjonen. De ble bare
annonsert via Facebook-siden Kampen. Mange nøt godt av en times tid med god musikk, muntre
historier og litt allsang i godt vær og flotte omgivelser i fire flotte og forskjellige bakgårder:
Normannsgata 32-36, Skedsmogata 4-6, Sonsgate 3 og Norderhovgata 1-5 (Familiekroken).
Gammelt nytt fra Kampen
Dette har vært historielagets storsatsning i perioden. Redaksjonen har bestått av idéskaper og
redaktør Heidi C. Huitfeldt og redaksjonsmedlemmer Line Arneberg og Amund Eriksen.
Gamle nyheter blir som nye i «avisene» Gammelt Nytt fra Kampen. Dette er publikasjoner med
avskrift av nyhetsstoff fra Kampen, sakset fra landets aviser. Artiklene er gjengitt i originalspråk, med
ortografi og tegnsetting som i originalartiklene. Artikler i gotisk skrift har forhåpentligvis blitt mere
lettleste når de er gjengitt med latinske bokstaver.
Historielaget håper at disse kan gi et levende tidsbilde av forholdene på Kampen, og utviklingen av
disse, fra en ganske så fjern fortid.
De vil bli distribuert gratis til historielagets medlemmer. Nr. 1 fra årene 1861-1892, og nr. 2 fra årene
1893-1920. Den første er allerede sendt ut og nr. 2 vil bli sendt ut senere i år.
Styret retter en stor takk til redaksjonen for arbeidet.
Hjemmesiden og Facebooksiden
Historielagets hjemmeside www.kampenhistorielag.no fungerer fortsatt meget bra. Vi kjøper
tjenester av Terje Sørbø i Tmedia, og Lasse Solberg er vår solide redaktør. Her er stoff om
historielaget, nyheter, fotogalleri og illustrerte artikler om Kampens historie, samt alle gamle
Kampenkalendere. Siden blir stadig mer lest. På en god dag har vi opptil 200 lesere som er inne på
våre sider. Facebooksiden til historielaget har 1928 følgere. Vi annonserer også møtene våre som
arrangementer på Facebook.
Kampenkalenderen 2021
Kalenderen inneholder bilder med historier fra Kampen, om personer, bygninger, hendelser og
annet fra Kampens mangfoldige historie. Opplaget var på 600. Den ble sendt ut gratis til alle
medlemmene og hadde et løssalg på 110 eksemplarer. Prisen var kr. 100. Lasse Solberg er også her
vår redaktør.Engasjement i nærmiljøet
Historielaget har et nært samarbeid med Kampen vel om bevarings- og byutviklingsspørsmål. Her
deltar Line, Ragnhild og Arne fra styret.
I desember 2018 sendte vi brev til Plan- og bygningsetaten om nybygg på tomten til Bøgata 5 (fra
stall til bolig). Den gamle hagen med paviljongen er verneverdig og primært mente vi at den ikke
bør bebygges. Sekundært krevde vi at ev. om- og påbygg av uthus måtte utføres med stor grad av
tilpasning til trehusmiljøet omkring og den gamle hagen ivaretas på en god måte. Velet sendte til
Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren i mars 2021 på vegne av vellet og historielaget et varsel
om avvik fra rammetillatelse for både hovedhus (fra store leiligheter til små hybler) og nybygg i
hage.
I september 2020 sendte velet og historielaget merknad til ansvarlig søker, Enerhaugen
Arkitektkontor, om byggesak i Bøgata 20, etter å ha blitt kontaktet av naboer som hadde fått
nabovarsel. Vi frarådet primært byggeprosjektet, som var et infillprosjekt mellom dagens hus i
Bøgata 20 og Skedsmogata 7, vendt mot Skedsmogata. Vi mener «mellomrommene» i husrekkene i
Kampens gater er et særtrekk det er verdt å ta vare på. Sekundært ønsket vi en langt bedre
tilpasning av nybygget til eksisterende kulturmiljø, både mht. høyder, utnyttelsesgrad og utforming
av fasader. Det er ventet at et nytt og noe nedskalert forslag sendes ut snart.
I november 2020 sendte velet og historielaget en bekymringsmelding til Plan- og bygningsetaten i
forbindelse med utbyggingen i Brinken 39. I rammetillatelsen ble det lovet at den gamle steinmuren
langs eiendommen skulle reetableres og bevares. I november framsto muren som en betongmur.
Pr. 19. mars har noe av betongmuren fått en forblending av naturstein, men opprinnelig mur er ikke
reetablert.
Etablering av database over tekster om Kampen
Koronaperioden har vært en ypperlig anledning til å fortsette arbeidet med å videreføre databasen
Kampenstoff. Den kom på lufta i mars 2021, og er å finne på historielagets hjemmeside, via en
lenke øverst på siden.
Basen inneholder pr. mars 2021 3594 poster; med stort og smått fra Kampen – den eldste posten er
fra 1798.
Databasen har henvisninger til ulike typer Kampenlitteratur; f.eks. bøker, bokkapitler, artikler fra
tidsskrift og aviser, videosnutter og nettartikler – i tillegg til artikler og notiser fra Kampenposten og
kalenderoppslag fra Kampenkalenderen.
Basen er søkbar på f.eks. navn, gateadresser, årstall og stikkord. Der det er mulig, er det lagt til
lenker til digitalt innhold. Vi håper basen kan bli et nyttig verktøy for alle som er interessert i det
som er skrevet om bydelen gjennom årene.
Styret vil berømme Line Arneberg for det store arbeidet hun har lagt ned i etableringen av basen.
Medlemstall
I en tid da mange historielag mister medlemmer har Kampen historielag de senere år økt
medlemstallet. Vi har pr 22. mars 331 medlemmer. Vi har 11 æresmedlemmer; Stig Berg, Gunnar
Brunborg, Siri Bryn, Joronn Dahl, Greta Gulbrandsen, Wenche Halvorsen, Lone Klem, Robert
Lorange, Sverre Syversen, Kirsti Aasen og Terje Berner.Økonomi
Historielagets økonomiske situasjon er god. Nytt av året er at vi sendte ut faktura for innbetaling av
kontingent for 2021 i januar dette året. Tidligere har faktura fulgt med utsendelse av kalenderen i
november. Endringen gjorde vi for å få kontingentinntekter regnskapsført i det aktuelle året. Dette
vil gjøre regnskapet mer oversiktlig.
StyreWeb
Styret bruker internettverktøyet StyreWeb til medlemsregister, arkivering av viktige dokumenter,
utsending av meldinger på e-post til medlemmene og til oversikt over regnskap og kontingent.
Dette er svært nyttig, gir kvalitet i styrearbeidet og sikrer kontinuitet og oversikt.
Medlemskap
Historielaget er medlem av Fellesrådet for historielagene i Oslo og Landslaget for lokalhistorie. Vi
har deltatt på møter og aktiviteter i deres regi.
Brønnøysundregistrene
Historielaget er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregisterene. Registrering i
Frivillighetsregistret gjør at vi er med i Grasrotandelen, dvs at alle som spiller på et av Norsk Tipping
sine spill kan velge at inntil 5 prosent av den innsatsen de legger inn skal gå til en bestemt frivillig
organisasjon. Det betyr at våre medlemmer kan velge Kampen historielag som mottaker. Vi
oppfordrer alle spillende medlemmer til å gjøre det!

Regnskap for bokprosjektet 2020 Kampen historielag (1)

Historielaget revisorrapport 2020

Årsresultat Historielaget 2020

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.