Alt om Årsmøte 25.4.2019

Skrevet av styret 10. april 2019. Publisert i Møter, Nyheter

Innkalling til årsmøte 2019

ÅRSBERETNING FOR KAMPEN HISTORIELAG
APRIL 2018 / APRIL 2019

Styret i perioden har vært: Arne Kristiansen leder
Kari Korbøl nestleder og kasserer
Line Arneberg styremedlem
Amund Eriksen styremedlem
Ivar Nygaard varamedlem
Mona Larsen varamedlem
Ragnhild Hoel varamedlem
Lasse Solberg redaktør, deltar i styrets arbeid

Revisor: Gunnar Brunborg
Valgkomité: Vidar Johansen, Cecilie B. Gilje og Helene Huljev

Styret fungerer godt som et team. Normalt møter alle på styremøter, og alle bidrar i forbindelse med ulike oppgaver.

Styremøter
Det er blitt avholdt 5 styremøter i perioden, på Kontoret i bydelshuset eller hjemme hos et av styremedlemmene. Kontoret fungerer utmerket, her har vi også deler av vårt arkiv, mest bøker.

Åpne møter
Vi har avholdt 6 åpne møter på Bydelshuset og en vandring. Møtene våre samler et interessert og engasjert publikum og er gratis og åpne for alle. De ordinære møtene samlet mellom 20 og 90 tilhørere, 50 – 60 er vanlig.

TORSDAG 19. APRIL 2018 KL 19.00 PÅ BISTROEN, BYDELSHUSET
ÅRSMØTE
Etter årsmøtet viste vi filmer fra Oslo og Kampen. Bant filmene var det en film om matknappheten i Oslo. Det ble opprettet en matstasjon i klubbhuset på Jordal som delte ut «danskesuppe» til barn på Kampen. Suppen ble finansiert av innsamlinger i Danmark.

TIRSDAG 15. MAI 2018 KL 18.00.
VANDRING: LANGS HOVINBEKKEN FRA HASLE TIL KLOSTERENGA – VED ARNE KRISTIANSEN
Det var godt fremmøte til vår vandring da Arne Kristiansen ønsket velkommen ved Teglverkdammen. 10 av i alt 50 deltakere var fra Ensjøområdet. Hovinbekken er nå åpnet hele veien ned til Ensjø T-bane. Turen endte ved skulpturparken til Bård Breivik ved Klosterenga.

TIRSDAG 16. OKTOBER 2018 KL. 19.00 I BISTROEN, BYDELSHUSET
FRA KLASSEKAMP TIL KARDEMOMMEBY – THORBJØRN EGNERS KAMPEN v/ANDERS HEGER
Det var helt fullt på Bistroen da Anders Heger fortalte om Kampens store sønn, forfatteren Thorbjørn Egner. Egner bodde i sin barndom i Normannsgata 5, der hans far hadde butikk i 1.etasje. Kampen preget Egner og Egner preget Kampen.

MANDAG 12. NOVEMBER 2018 KL 19.00 I BISTROEN, BYDELSHUSET
LIVET LANGS AKERSELVA FOR VEL HUNDRE ÅR SIDEN V/FRID INGULSTAD
Det var ingen flere stoler var å oppdrive. Det sto folk langs veggen, på scenen og i gangen utenfor. Det var rett og slett stappfullt på Kampen bistro da Kampen historielag inviterte forfatter Frid Ingulstad (83) til å fortelle om livet langs Akerselva, på Sagene, i første halvdel av 1900-tallet.

MANDAG 10. DESEMBER 2018 KL 19.00 I BISTROEN, BYDELSHUSET
JULEHEFTER – TOM BRENNE
Vårt julemøte på Bistroen sist mandag kom litt for tett på “julestria” og det var samme kveld som fakkeltoget for årets Nobelprisvinnere. De som kom fikk et oppleve et flott møte med Tom Brenne som fortalte om de litterære juleheftene, med særlig vekt på innslag fra Kampen.

ONSDAG 13. FEBRUAR 2019 KL 19.00 I BISTROEN, BYDELSHUSET
KAMPENSPEIDERNE FYLLER 100 ÅR
Flokkleder Marthe Schrøder og Gildemester Per Sørhaug fra 17.Oslo Kampianerne besøkte oss på Bistroen og de fortalte historien om Oslos eldste speidertropp, som var 100 år 5.februar. Troppen har i alle år holdt til i diverse lokaler på Kampen, en tid hadde de kontor øverst i Hagegata. Friluftsliv og turer i skog og mark er speiding og de er fremdeles en levende organisasjon med nær 60 medlemmer.

ONSDAG 13. MARS 2019 KL 19.00 I BISTROEN, BYDELSHUSEt
Professor i historie og statsvitenskap, Tore Pryser, gjestet oss igjen på Bistroen. Salen var fullstappa, med 55 mennesker. Mange av dem var fra Kolstadgata og de bidro med historier og fortellinger på slutten av møtet. Tore Pryser er født i Kolstadgata 12 i 1945.

Historielagets bok: «Tilværelsen på Kampen» (2016).
For ett år siden var vår beholdning på ca. 50 bøker, mens den i dag er i nærheten av 30. Vi har derfor stanset salget via kommisjonærer. Vår frykt for at boka skulle bli et økonomisk tapsprosjekt er heldigvis blitt gjort til skamme.

Hjemmesiden og Facebookside
Historielagets hjemmeside www.kampenhistorielag.no fungerer fortsatt meget bra. Vi kjøper tjenester av Terje Sørbø i Tmedia, og Lasse Solberg er vår solide redaktør. Her er stoff om historielaget, nyheter, fotogalleri og illustrerte artikler om Kampens historie, samt alle gamle Kampenkalendere. Siden blir stadig mer lest, på en god dag har vi 100 lesere som er inne på 200 sider. Facebooksiden til historielaget har 1668 følgere. Vi har i år også startet opp med å annonsere møtene våre som arrangemneter påFacebook.

Kampenkalenderen 2019
Kalenderen inneholder bilder med historier fra Kampen, om personer, bygninger, hendelser og annet fra Kampens mangfoldige historie. Opplaget var på 600. Den ble sendt ut til alle medlemmene og hadde et løssalg på i underkant av 100. Prisen var kr. 100. Lasse koordinerer arbeidet med kalenderen.

Kampendagene 2018
Vi arrangerte Åpen bakgård søndag 27. mai, med portene åpne på 41 adresser. Løpesedler og oppslag med informasjon og kart ble delt ut og hengt opp på forhånd. Det var god oppslutning, og også mye aktivitet i gårdene, som bruktsalg, pølsebod, utstilling og musikk. Vi bidro som vanlig med økonomisk støtte (kr 3000) til Kampendagene. Vi fikk et utrolig vær denne dagen, på Blindern ble det målt 28 grader kl. 16. Vi får aldri talt opp hvor mange som deltar men det var mange mennesker, og god sydende stemning, i gatene på Kampen denne dagen.

Samarbeidet om «Egnermarked»
Også i 2018 deltok vi på Egnermarkedet som er et stort samarbeidsprosjekt, der Kampen vel har ansvaret for koordineringen. En arbeidsgruppe med medlemmer fra Kampen vel, skolekorpset, barnehagene, Kampen historielag, kirken m. fl. planla og gjennomførte arrangementet. Vi laget plakaten til arrangementet og atter en gang var vi «trafikkpoliti» i tillegg hadde vi egen stand med medlemsverving. Vi ga premier, blant annet 3 av våre bøker, til loddsalget som er en viktig inntektskilde for arrangementet. Ellers bidro vi med kaker og kaffe med historisk kvalitet.

Engasjement i nærmiljøet
Historielaget har et nært samarbeid med Kampen vel om byutviklingsspørsmål. Her deltar Line, Ragnhild og Arne. I perioden har vi vært med på felles uttalelser i disse sakene:

• Brev til bl.a. plan- og bygningsetaten 10.06.18 om fasadeendringer i Ullensakergata 1 e. Vi ber om at vinduer i gavlvegg avslås, sekundært må det stilles krav til vinduer som er tilpasset fasadens historiske detaljer og uttrykk.
• Brev til bymiljøetaten 10.08.2018 om bevaring av brostein i gatene på Kampen som ledd i å bevare det historiske miljøet på Kampen. Brostein i overgang mellom gate og fortau er del av dette historiske miljøet.
• Brev til Plan- og bygningsetaten 21.11.18 og til Byantikvaren 23.11.18 om at omsøkt, dårlig tilpasset nybygg i bakgården i Normannsgata 41 ikke må godkjennes.
• Brev til Plan- og bygningsetaten 18.12.18 om at det ikke bør oppføres nybygg på tomten til Bøgata 5. Den gamle hagen med paviljongen er verneverdig og bør ikke bebygges. Sekundært krever vi at evt. om- og påbygg av uthus må utføres med stor grad av tilpasning til trehusmiljøet omkring. Et prangende bygg med panoramavinduer på tre kanter er totalt uakseptabelt. Uansett må den gamle hagen ivaretas på en god måte.

I tillegg deltar historielaget i en arbeidsgruppe sammen med Kampen vel som arbeider for å få oppført et monument over Thorbjørn Egners forfatterskap på Thorbjørn Egners plass. Arbeidet skjer i samforstand med Egners familie. Søknad om økonomisk støtte er sendt til Sparebankstiftelsen.

Foredrag og omvisninger
• Melding fra Bymuseet etter vår vandring 4.9.2018): ”Fantastiske tilbakemeldinger fra publikum og ansatte ved museet. Hele 350 by historieinteresserte fra start til slutt, det er ikke dårlig gitt. Takk for at dere ville bidra til Bymuseets “Kjenn din by” program. Hilsen Helene H.” Lederen i historielaget, Arne Kristiansen, var vår kjentmann på vandringen. Vi startet ved kirken, hadde stopp i trappa mellom skolen og byggeselskapet og avsluttet det hele ved skulpturen “En svømmer” i Kampen park.
• Lasse Solberg har hatt 4 vandringer for ulike grupper på Kampen.
• Arne Kristiansen har hatt 2 omvisninger

Etablering av database over tekster om Kampen
Line arbeider med å registrere publikasjoner om Kampen i det som skal bli en online database med henvisninger til Kampenlitteratur; f.eks. bøker, bokkapitler og artikler. Denne databasen skal bli søkbar fra nettsiden vår, og gi lenker til fulltekst der det er mulig. Vi bruker et bibliotekprogram som heter TinyCat (fra LibraryThing) til dette, og håper basen kan bli et nyttig verktøy som vil gi oss god kunnskap om og oversikt over det som er skrevet om bydelen vår. Arbeidet er tidkrevende, men vi regner med å få basen på lufta i løpet av året.

Medlemstall
Antall medlemskap er stadig økende, pr 18. mars 325 (noen omfatter to personer). Vi har 12 æresmedlemmer (Stig Berg, Gunnar Brunborg, Siri Bryn, Joronn Dahl, Greta Gulbrandsen, Wenche Halvorsen, Hassa Horn, Lone Klem, Robert Lorange, Sverre Syversen, Kirsti Aasen og Terje Berner).

Økonomi
Historielagets økonomiske situasjon er nå meget god. Dette skyldes økt medlemskontingent for 2017 og fortsatt salg av boka «Tilværelsen på Kampen». Kostnadene til honorarer i forbindelse med møtene og andre arrangementer er økende, men dette dekkes stort sett av den økte kontingenten.
I vårt regnskap vil tall fra boksalget synes, men dette er penger vi holder helt atskilt fra vårt driftsregnskap. Vi ønsker at inntektene fra vår forrige bok «Tilværelsen på Kampen» skal brukes til å stimulere/finansiere nye publikasjoner eller andre tiltak som kommer våre medlemmer eller befolkningen på Kampen til gode.

StyreWeb
Styret bruker internett-verktøyet StyreWeb til medlemsregister, arkivering av viktige dokumenter, utsending av meldinger på e-post til medlemmene og til oversikt over regnskap og kontingent. Dette er svært nyttig, gir kvalitet i styrearbeidet og sikrer kontinuitet og oversikt.

Medlemskap
Historielaget er medlem av Fellesrådet for historielagene i Oslo og Landslaget for lokalhistorie. Vi har deltatt på møter og aktiviteter i deres regi.

Brønnøysundregisterene
Historielaget er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregisterene. Registrering i Frivillighetsregistret gjør at vi er med i Grasrotandelen, dvs at alle som spiller på et av Norsk Tipping sine spill kan velge at inntil 5 prosent av den innsatsen de legger inn skal gå til en bestemt frivillig organisasjon. Det betyr at våre medlemmer kan velge Kampen historielag som mottaker. Vi oppfordrer alle spillende medlemmer til å gjøre det!

Valgkomiteens innstilling – 2019

 

 

 

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.