Årsmøte-innkallelse og beretning

Skrevet av Styret 2. april 2017. Publisert i Fra styret, Møter

Det innkalles med dette til årsmøte
onsdag 19. april kl. 19 i Bistroen, Kampen Bydelshus
1. Konstituering – valg av ordstyrer

2. Styrets beretning

3. Regnskap

4. Innkomne forslag

5. Valg

Eventuelle andre saker / forslag må være styret i hende 1 uke før årsmøtet.

Etter årsmøtet (ca 19.30):

Filmkveld: Oslofilmer
Etter krigen gikk kinodirektør Kristoffer Aamot (1889-1955) i gang med et storstilt prosjekt: å dokumentere dagliglivet i Oslo. Filmene ble vist som forfilmer, men allerede fra starten var bevisstheten der om at de skulle fungere som et «levende arkiv» over byen, til glede for kommende generasjoner. Unik byhistorie – initiert av en visjonær byråkrat! Landets beste regissører og fotografer var i sving mellom 1947 og 1982. Filmene er digitalisert og tilgjengeliggjort av Norsk filminstitutt og Oslo byarkiv. Denne kvelden viser vi et knippe av disse oslofilmene.

ÅRSBERETNING FOR KAMPEN HISTORIELAG
APRIL 2016 / APRIL 2017

Styret i perioden har vært: Ragnhild Hoel leder
Kari Korbøl nestleder og kasserer
Arne Kristiansen styremedlem
Line Arneberg styremedlem
Ivar Nygaard varamedlem
Terje Berner varamedlem
Mona Larsen varamedlem

Lasse Solberg redaktør, deltar i styrets arbeid

Revisor: Gunnar Brunborg
Valgkomité: Vidar Johansen, Cecilie B. Gilje og Helene Huljev

Styret fungerer godt som et team. Normalt møter alle på styremøter, og alle bidrar i forbindelse med ulike oppgaver.
Styremøter
Det er blitt avholdt 7 styremøter, på Kontoret i bydelshuset eller hjemme hos et av styremedlemmene. Kontoret fungerer utmerket, her har vi også vår boksamling.

Bokprosjekt: «Tilværelsen på Kampen»
Det siste året har vært preget av arbeidet med boka om Kampens historie, «Tilværelsen på Kampen» – et stort løft for styrets medlemmer og laget som helhet. Bokgruppa med Ivar, Kari og Lasse fulgte opp i de tidlige fasene. På våren startet vi en kampanje med forhåndssalg av boka, for å finansiere produksjonen, med en omfattende distribusjon av salgsbrosjyre. Dette gikk svært bra, 416 forhåndskjøpte en eller flere bøker. Vi sikret oss også en del lokale sponsorer som støttet utgivelsen. Etter noen runder med kvalitetssjekk i styret leverte forfatter Jan Erik Thoresen manus sommeren 2016. Seinsommeren og høsten brukte store deler av styret all ledig tid på tekstsjekk, strukturering, kart, bilder, bildetekster og annet knyttet til ferdigstilling av boka. Vi hadde et meget godt samarbeid med Ida Nygaard i Nygaard Design og Forlag. Historielagsmedlem Judith Engen bisto med korrekturlesing m.m. Boka var ferdig i god tid før jul, og ble lansert med brask og bram på vårt siste møte i 2016, 13. desember. Salget har gått utmerket og mottakelsen har vært svært positiv. Det har også vært mye arbeid med distribusjon og salg av boka i etterkant av lanseringen. Vi hadde flere dager med utlevering av bestilte bøker og slag fra Kontoret i Bydelshuset. Boka er videre solgt ved direkte henvendelse til oss, på Kos & Kanari, Dileks, Blomsterenga, Tøyen Bok Fyrstikktorget Bok og Papir og Oslo Museum, samt gjennom Nygaard Design og Forlag. Pr. 25. mars har vi ca 250 bøker igjen av opplaget på 1500. Kampen Omsorg+ har stilt lokaler til disposisjon for lagring av bokkasser.

Åpne møter
Vi har avholdt 6 åpne møter på Bydelshuset, samt en byvandring. Jubileumsmøtet og boklanseringen var i Storsalen, mens de andre møtene var på Bistroen
• Etter årsmøtet i april kåserte Rune Gerhardsen om Gerhardsen på Ola Narr – om oppveksten på Ola Narr på 50-tallet, som sønn av Werna og «landsfader» Einar Gerhardsen – et liv i spennet mellom lek i bygårder og på løkker og hjemmebesøk av verdenspolitikere som Nikita Krustsjov og Golda Meir.
• I mai ledet styremedlem Arne Kristiansen en byvandring med tema Nedre Kampen som ble til Tøyen. Tøyensenteret ble i sin tid anlagt på nedre Kampen. Vi besøkte steder hvor kjente kampegutter – blant annet «Kupper’n» – vokste opp, der Kampen Janitsjar ble grunnlagt, så på veggkunst på bygårdene og betraktet de foreløpige resultatene av Tøyensatsingen.
• I september var temaet Anders Rogg og «Hemmelighetene i B-by» – Tramteateret på Kampen i 1982. Vi viste klipp fra serien som gikk på NRK, og Ander Rogg spilte og sang noen av de kjente sangene.
• 25. oktober, på selve jubileumsdagen, arrangerte vi vårt store 30-årsjubileumsmøte i Storsalen. Kampen Bistro opprettet en filial i Storsalen og solgte kjøttsuppe, øl, vin og mineralvann. Her var minikonsert med Kampen Janitsjars Veterankorps, dirigert av Philip Kruse, Arne leverte et tilbakeblikk på 30 år og det var hilsningstaler fra byantikvar Janne Wilberg, Tommy Grotterød i Kampen vel, Even Haugseth fra Vålerenga historielag og Robert Lorange. Vi viste lokalhistoriske filmsnutter fra Bydelshuset i 1988, om «Mor i Bakken» og hopprenn på Ola Narr med Arne Scheies intervju med Knut Nielsen.
• I desember var det duket for Boklansering med kampensk fynd og klem. Forfatter Jan Erik Thoresen, Knut «Kupper’n» Johannesen, Karsten Alnæs og Frank og Alf Hansen kastet glans og Bistroen sto nok en gang for servering.
• I februar var temaet Arbeidsliv i Wilses Kristiania. Lokalhistorieformidler og journalist Beate Muri fortalte og viste bilder med utgangspunkt i fjorårets bok, som formidler 270 bilder tatt av Anders Beer Wilse fra arbeidsliv i Kristiania i perioden 1900-25.
• I mars kom Roerbrødrene Alf og Frank Hansen fra Kampen på gjenvisitt. Arne intervjuet gutta om deres oppvekst i grenselandet Kampen/Tøyen og om deres eventyrlige roerkarriere. Det ble mange artige historier og dessuten filmklipp fra VM i 1975 og OL i 1976.

Møtene våre samler et interessert og engasjert publikum og er gratis og åpne for alle. De ordinære møtene samlet mellom 50 og 80 tilhørere og omkring 60 deltok på vandringen. Jubileumsmøtet samlet omkring 100 personer, og boklanseringen omkring 200.

Hjemmesiden og Facebookside
Historielagets hjemmeside www.kampenhistorielag.no fungerer fortsatt meget bra. Vi kjøper tjenester av Terje Sørbø i Tmedia. Her er stoff om historielaget, nyheter, fotogalleri og illustrerte artikler om Kampens historie, samt alle gamle Kampenkalendere. Siden blir stadig mer lest, vi har mellom 50 og 100 lesere daglig. Facebooksiden til historielaget har snart 1400 følgere. Lasse gjør en stor jobb med begge sider.

Kampenkalenderen 2017
Kalenderen inneholder bilder med historier fra Kampen, om personer, bygninger, hendelser med mer fra Kampens mangfoldige historie. Opplaget var på 600. Den ble sendt ut til alle medlemmene og hadde et løssalg på 150. Prisen var kr. 100. Lasse koordinerer arbeidet med kalenderen.

Byggeskikkpris
Arbeidet med Kampen Byggeskikkpris tok en pause i 2016. Komiteen ledes av historielaget og ellers deltar Kampen vel, Kampenposten og Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus.

Kampendagene 2016
Vi arrangerte Åpen bakgård søndag 29. mai, med portene åpne på 37 adresser. Løpesedler og oppslag med informasjon og kart ble delt ut og hengt opp på forhånd. Det var god oppslutning, og også mye aktivitet i gårdene, som bruktsalg, pølsebod, utstilling og musikk. På oppfordring hadde vi utvidet fra to til tre timer. Vi bidro med økonomisk støtte (kr 3000) til Kampendagene. Kampendagene var dette året dessuten en arena for forhåndssalg av boka vår.

Samarbeidet om «Egnermarked»
I jubileumsåret for Thorbjørn Egner i 2012 ble det etablert et samarbeid mellom lag, organisasjoner og institusjoner på Kampen. Egnermarked ble lørdag 10. september gjennomført for femte gang foran kirken, med musikk, boder og aktiviteter for barn, og trakk anslagsvis 1200-1300 mennesker. Historielaget deltok med utforming av plakat, kakebakst, organisering av buss- og bilfrie gater og egen stand med nytt banner og forhåndssalg av boka. Velet leder arrangementet, som mottar frivillighetsmidler fra bydelen, men ellers er basert på en massiv frivillig innsats og viser hva nærmiljøet på Kampen kan få til sammen. Basert på erfaringene med Egnermarkedet jobber velet med å gjøre Thorbjørn Egner plass til et permanent torg og møteplass.

Engasjement i nærmiljøet
Historielaget har et nært samarbeid med Kampen vel om byutviklingsspørsmål. Her deltar Line og Ragnhild. Høringsuttalelsene finnes på våre nettsider. I perioden har vi uttalt oss om disse sakene:
• Nybygg i Normannsgata 41 hvor det var planlagt en enebolig i tre etasjer, der det nå ligger et skur. Bygget ville fått en rekke negative konsekvenser for sameierne i Normannsgata 41 og barnehagen i Aurskoggata 1. Med sin høyde og takutforming ville bygget framstått som et fremmedelement i et verneverdig bymiljø, og hatt vesentlig negativ virkning på nasjonale og regionale kulturminneinteresser (jf kommuneplanen for Oslo). Bygget ble ikke realisert.
• Nybygg i Brinken 39 hadde også en uakseptabel størrelse og utforming, som både var i konflikt med Kampens verneverdige bygningsmiljø og ville bygge ned en verdifull eplehage, siste rest av den grønne skrenten som tidligere lå i dette området. Vi etterlyste i januar et byggeprosjekt som tilpasses og underordner seg Kampens historiske bygningsstruktur og naturlandskap. Saken er ikke avgjort.
• Vi ga i oktober en uttalelse til støtte for Borettslaget Kampen Terrasse sin søknad til Kulturminnefondet om støtte til tilbakeføring av fasade. Her ønsker en å få tilbake ytterdør og vinduer der den gamle melkebutikken mot Nittedalsgata lå.
• I desember sendte vi sammen med velet brev med krav om reguleringssak for Normannsgata 44 (Galleri Bastian), en av Kampens mest sentrale og verdifulle bygninger. Første etasje er solgt til Norgesgruppen, som vil etablere Joker-butikk i lokalene. Naboene fikk nabovarsel om bruksendring, som ikke gjorde god nok rede for konsekvensene av butikketablering, som blant annet vil kunne få uakseptable konsekvenser for byggets fasade. Vi har løpende kontakt med Byantikvaren om saken.

Velets og historielagets erfaring er at det er enklere å kjempe for god tilpasning av nybygg etter vedtaket om nasjonal kulturminneinteresse på Kampen, som kom i forbindelse med kommuneplanen i 2015. Et eksempel på et tiltak som ble godkjent før dette tidspunktet, er Ullensakergata 3 som bygges nå, meget lite tilpasset både mht volum, utforming og plassering. Vi håper at Riksantikvarens nye Bystrategi (2017-2020) som lanseres nå i mars vil bidra til å unngå slike prosjekter. Her anbefales blant annet: «I (…) bymiljøer av vesentlig regional og nasjonal verdi skal kulturmiljøene behandles som en helhet hvor nye tiltak bør innordne seg eksisterende bebyggelse. Nye tiltak skal videreføre områdets særpreg. Viktig i denne sammenhengen er byggehøyder og volum. God formgiving, materialvalg og farger er også svært viktig for å sikre samspill mellom gammelt og nytt.»

Historielaget applauderer Riksantikvarens fredning av to boligeiendommer på Kampen i januar 2017. Dette er Bøgata 3 og Normannsgata 48. Bygningene utgjorde tidligere én eiendom, og kalles «Lundinhusene», etter familien som oppførte dem. For begge eiendommer inkluderer fredningen uthus og hager.

Foredrag og omvisninger
• Lasse holdt to omvisninger i høst, en for et bryllupslag og en for en gammel skoleklasse fra Kampen.
• Arne gikk en tur på Kampen sammen med Den norske turforening, avdeling Oslo.
• Ivar holdt foredrag med bilder om Kampens historie på Kampen Omsorg+ i mars.

Diverse aktiviteter og deltakelse
• Filmen med skihopper Knut Nielsen fra Ola Narr og London, som vi fikk laget til jubileumsmøtet 25. oktober, ble vist på NRK 18.mars i forbindelse med rennene i Vikersund. Tysk TV ville også ha bildene.
• Vi samarbeidet med NRK om bakgrunnsstoff i forbindelse med produksjon av serien Hvem tror du at du er om Ingrid Gjessing Linhave, hvis bestefar vokste opp på Kampen.
• Historielaget har formidlet kontakt til adresser på Kampen i forbindelse med en episode om byhager i deres nye tv-program Hagen min, som vil bli vist i mai 2017.
• Line har begynt et arbeid med å opprette en online bibliografi med Kampen-stoff; f.eks. bøker, bokkapitler og artikler skrevet om Kampen. Denne databasen skal bli søkbar fra nettsiden vår, og gi lenker til fulltekst der det er mulig. Vi bruker et lite bibliotekprogram som heter TinyCat (fra LibraryThing) til dette, og håper basen kan bli et nyttig verktøy som vil gi oss god kunnskap om og oversikt over det som er skrevet om bydelen vår.
• Ivar har deltatt på møter arrangert av LO Oslo i forbindelse med 200-årsjubileet for Marcus Thrane i 2017.

Medlemstall
Antall medlemskap er pr 25.mars 320 (noen omfatter to personer). På årsmøtet i fjor ble det bestemt å innføre en felles medlemskontingent, og ikke lenger skille mellom pensjonister og andre medlemmer. Vi har 11 æresmedlemmer (Stig Berg, Gunnar Brunborg, Siri Bryn, Joronn Dahl, Greta Gulbrandsen, Wenche Halvorsen, Hassa Horn, Lone Klem, Robert Lorange, Sverre Syversen og Kirsti Aasen).

Økonomi
Kasserer Kari har en god hånd om regnskapet, med bistand fra Arne. Kostnadene til honorarer i forbindelse med møtene er økende. Bokprosjektet har påvirket lagets økonomi i 2016/17. Etter at trykking, layout, forfatter, språkvask og korrektur m.m. er betalt, sitter historielaget igjen med en pen og overraskende fortjeneste, som vil komme historielagets drift og tilbud til medlemmene til gode. Revidert regnskap, samt eget regnskap for bokprosjektet 2016 vil foreligge på årsmøtet.

StyreWeb
Styret bruker internett-verktøyet StyreWeb til medlemsregister, arkivering av viktige dokumenter, utsending av meldinger på e-post til medlemmene og til oversikt over regnskap og kontingent. Dette er svært nyttig, gir kvalitet i styrearbeidet og sikrer kontinuitet og oversikt.

Medlemskap
Historielaget er medlem av Fellesrådet for historielagene i Oslo og Landslaget for lokalhistorie.

Brønnøysundregisteret
Historielaget er registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregisteret. Registrering i Frivillighetsregistret gjør at vi er med i Grasrotandelen, dvs at alle som spiller på et av Norsk Tipping sine spill kan velge at inntil 5 prosent av den innsatsen de legger inn skal gå til en bestemt frivillig organisasjon. Det betyr at våre medlemmer kan velge Kampen historielag som mottaker.

 

 

 

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.