Høringsuttalelse om Jordal Amfi

Skrevet av Ragnhild Hoel 20. februar 2016. Publisert i Historiske Kampen, Nyheter

Jordal Amfi Nye
Jordal Amfi okt 2015
Høringsuttalelse fra Kampen historielag om Jordal idrettspark – planforslag til offentlig ettersyn (201315976)

Vi viser til planforslag til offentlig ettersyn om Jordal idrettspark, saksnummer 201315976, av 21. desember 2015, med høringsfrist 22. februar 2016.

Kampen historielag arbeider for å kaste lys over og spre kunnskap om Kampens historie. Kampen var sterkt knyttet til teglverket og industrihistorien som skapte Jordals karakteristiske form. Jordal Amfi er et viktig anlegg, som har preget Jordal og Kampen siden 1952. Vi konstaterer at siden varsel om oppstart av planarbeider i fjor, da vi uttalte oss sammen med Kampen vel (brev av 18. januar 2015), har bevaring av Jordal Amfi blitt ytterligere konkretisert i alternativene 2 og 3. Historielaget ønsker i utgangspunktet ikke riving av Jordal Amfi, og er generelt for gjenbruk av eldre bygg. Vi må imidlertid gjøre en helhetsvurdering som også tar hensyn til andre historiske verdier i området. Når premisset er at det skal bygges en ny ishall i Jordalområdet, innebærer bevaring av eksisterende ishall at det legges et uakseptabelt press på resten av nærmiljøet. Jordalområdet er et park- og idrettsområde i indre by – tett på boligområder og en verdifull og sårbar historisk bebyggelse.

Alternativ 1
Kampen historielag mener riving av Jordal Amfi vil innebære et tap av et kulturminne av både nasjonal og lokal verdi, men ser samtidig at flere forhold taler mot bevaring:
• Anlegget er sterkt endret siden det opprinnelige anlegget tegnet av Frode Rinnan ble reist.
• Ut fra dagens tilstand vil bevaring/istandsetting av anlegget – og en eventuell tilbakeføring – være så ressurskrevende at vi stiller spørsmål ved om det er en riktig prioritering.
• Det vil bli krevende å finne ny bruk for et slikt anlegg.
• Vi vil ikke minst peke på mangelen på interesse for bevaring i lokalmiljøet: Kampen har som bydel i flere tiår vært preget av folkelig deltakelse og engasjement i bevaringsspørsmål. Vi konstaterer at dette ikke gjelder «Amfi’n» nå, selv om mange lokalt har et meget nært forhold til anlegget som arena for ishockey.

Vi mener Jordals historie kan ivaretas ved en ny ishall på følgende måte:
• Bygget utformes på en måte som gir referanser til det opprinnelige anlegget (jf det nye anlegget på Bislett). Dette ser vi ligger inne i planforslaget allerede. Volum og utforming må også ta mest mulig hensyn til den eksisterende bebyggelsen nær anlegget.
• Det opprinnelige anlegget må gis en grundig dokumentasjon, bygningshistorisk/antikvarisk og brukshistorisk.
• Vi foreslår videre at en del av det nye bygget brukes til å formidle Jordals industri- og idrettshistorie. Nye teknologiske muligheter kan benyttes til oppleve Jordal i ulike utviklingstrinn, som teglverk-perioden på 1800-tallet og Frode Rinnans opprinnelige bygg til OL i 1952. Dette kan gjøres i form at virtuelle rom som man kan gå inn i som gir en realistisk opplevelse av bygninger, rom og omgivelser i tre dimensjoner. Dette kan også kombineres med bilde, animasjoner og tekstlig informasjon på ulike måter. Vi mener en slik formidling vil ha stor kulturhistorisk og pedagogisk verdi.

Historielaget er positiv til planene om regulering av andre bevaringsverdige elementer i idrettsparken til hensynssone kulturmiljø og gjenåpning av Hovinbekken.

Alternativ 2
Historielaget mener som tidligere at bygging av ny ishall i Jordalparken er uakseptabelt (jf brev av 18. januar 2015) og regner dette alternativet som lite sannsynlig, siden det frarådes i planforslaget.

Alternativ 3
Alternativ 3 framstilles i planforslaget som det beste for bevaring av kulturminner i planområdet. Kampen historielag mener det vil få svært negativ virkning på kulturmiljøet med trehusbebyggelse i Hølandsgata, Hurdalsgata og Evens gate, i tillegg til bebyggelsen i Jordalgata, som nevnes. Dette har fått for liten oppmerksomhet. Økt utnyttelsesgrad og byggehøyde i dette området, med et stort bygningskompleks i betong og glass kloss inntil verneverdig, småskala trehusbebyggelse vil forringe kvalitetene i et kjerneområde av Kampens viktige trehusmiljøer. I omtalen av kulturminner (s.26 i planforslaget) underkommuniseres nettopp dette området, som blir sterkt berørt av alternativ 3. Dette alternativet vil også medføre at man fjerner et skogholt mellom flerbrukshallen og Hølandsgata, noe vi anser å være negativt for området. Skogholtet bør heller utbedres og gjøres mer tilgjengelig, slik det er tenkt i de øvrige alternativene.

Vi er uenige i Rambølls «Jordal idrettsplass – konsekvensvurdering» (11. september 2015) som vurderer de negative konsekvensene for kulturminner og kulturmiljø i alternativ 3 som små. Også her blir nærhet til Hølandsgata, Hurdalsgata og Evens gate oversett.

Forslag om hensynssone
Uavhengig av planene for Jordal slutter vi oss imidlertid til Byantikvarens forslag for både alternativ 2 og 3 om å regulere en del av Normannsgata til hensynssone bevaring – kulturmiljø – «for å sikre opplevelsen av en særlig viktig del av Kampen med kirke, skole og et boligmiljø som nå er underfredning». Historielaget håper at hele Kampen kan få en avklart planstatus som ivaretar verneverdier, siden vi stadig opplever utbyggerinteresser som legger press på disse verdiene.

Konklusjon
Etter en helhetsvurdering slutter Kampen historielag seg til alternativ 1, med vilkår om at utforming av nytt anlegg viderefører særtrekk fra det opprinnelige anlegget, at «Amfi’n» dokumenteres og Jordals historie formidles i det nye anlegget. Vi går mot alternativ 2 og 3 – sistnevnte særlig pga nærhet til og forringelse av trehusmiljøene i Hølandsgata, Hurdalsgata og Evens gate.

Mvh
For Kampen historielag

Ragnhild Hoel / s
leder

Kopi:
Byantikvaren i Oslo
Bydel Gamle Oslo
Fellesrådet for historielagene i Oslo
Fortidsminneforeningen avd Oslo og Akershus
Kampen vel
Vålerenga historielag

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.