Uttalelse om Kjølberggata 31

Skrevet av Kampen Vel og Kampenhistorielag 11. desember 2015. Publisert i Fra styret, Nyheter

Brinken Brinken og KjølberggataPlan- og bygningsetaten

Kjølberggata 31 – Høringsuttalelse til planforslag til offentlig ettersyn

Kampen vel og Kampen historielag er sterkt imot at Kjølberggata 31 omreguleres til bolig, forretning, kontor og bensinstasjon, som foreslått. Vi mener bygget fortsatt i hovedsak skal være et kontorbygg, og er mot at bygget endres, med stor vekt på boliger. Kampen vel og Kampen historielag mener påbygg av to etasjer er helt uakseptabelt.Årsakene til at vi er sterkt imot planforslaget bunner i:
1. Manglende hensyn til den gamle bebyggelsen i Brinken, som er regulert til hensynsone vern av kulturmiljø etter plan- og bygningsloven. Dette bygningsmiljøet utgjør den siste rest av det historiske 1800-talls trehusmiljøet langs Brinken, som opprinnelig er et middelaldersk veifar. Trehusene ble rasert i en omfattende og omstridt sanering på 80-tallet, da også Brinkens gateløp ble sperret. Planforslaget, med påplussing av to etasjer, vil sterkt forringe det vernede miljøet, som har vært og er under sterkt press. Det vernede trehusmiljøet ligger allerede i skyggen av omkringliggende høye hus på alle kanter, og lys- og solforholdene er ytterligere redusert det siste året etter bygging av den nye 6-etasjes blokka ved trappa. En påbygging av Kjølberggata 31 vil forverre situasjonen på en helt uakseptabel måte. Boliger i Kjølberggata 31 betyr i tillegg forringelse av verdi og bokvalitet i den gamle trehusbebyggelsen, ved økt innsyn i hager og hus. Vi kan ikke se at denne problematikken på noe vis er tatt hensyn til i planforslaget.

2. Siste rest av utsikt over byen fra nedre del av Kampen park og trappa vil forsvinne. Nå ser vi over taket på Kjølberggata 31. Trappa er en del av hensynssone vern. Med to påbygde etasjer vil de som benytter parken se rett i husveggen. Utsynet fra nedre del av parken må opprettholdes. Den 6-etasjers blokka som er bygd tett inntil trappa har blitt høyere enn plantegningene viste, og mye av utsikten over byen er borte. Det som er igjen av utsyn MÅ opprettholdes.

3. Nye boliger på Tøyen må sikres god bokvalitet, ref. Områdeløft Tøyen. De planlagte boligene i Kjølberggata 31 vil ikke få god bokvalitet. Leilighetene vil preges av dårlige lysforhold og de ligger inntil den tett trafikkerte Kjølberggata. Beboerne ville bli sterkt utsatt for støy og forurensing. I tillegg er det planlagt fortsatt bensinstasjonsdrift på gateplan mot Kjølberggata, med de ulemper dette medfører av trafikk hele døgnet, med fare for avgasser m.v.

4. Eiendommen vil ikke få egna områder til lek og aktivitet, hverken for barn eller ungdom, knapt nok for voksne. Det er en liten stripe grønt mot Brinken, men det skal godt gjøres å påstå at denne stripa er egna for lek og aktivitet.

5. Brinken er smal og uegna for mere trafikk. Denne delen av Brinken er gangvei for de som kommer opp eller ned Kampentrappa. Det er, med den nye blokka ved trappa og økt aktivitet i Økernveien 11-13, allerede sterk økning i motorisert trafikk, uten at det på noe vis er klart hvordan en skal løse kombinasjonen av gående og motorisert ferdsel. Brinken er her uegna for parkering/ stopp for av- og pålessing av hensyn til gående og utrykningskjøretøy.

6. Manglende muligheter for parkering. Det er ikke muligheter for parkering i eller i tilknytning til Brinken, så løsninger der bruk ikke krever parkeringsplasser, vil være påkrevd.
Kampen vel og Kampen historielag krever at planene for omregulering, slik de her foreligger, blir avvist. Påbygg av to etasjer må ikke realiseres. Vi mener bygget er godt egna som kontorbygg, ref. Tøyen Torg der det nå igjen er attraktivt med kontorlokaler. Kjølberggata 31 bør kunne inngå som del av dette. Kontorer på Tøyen, et sentralt knutepunkt for kollektivtrafikk, innebærer at de som jobber der kan reise kollektivt, og en slipper problematikken med parkering og økt trafikk i Brinken.

Med vennlig hilsen

For Kampen vel Tommy Grotterød For Kampen historielag Ragnhild Hoel

 

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.