Årsberetning 2014-2015

Skrevet av Styret 8. april 2015. Publisert i Fra styret, Om Historielaget

Styret i perioden har vært:


Ragnhild Hoel         leder
Kari Korbøl        nestleder og kasserer
Arne Kristiansen    styremedlem
Line Arneberg             styremedlem
Ivar Nygaard        varamedlem
Terje Berner         varamedlem
Mona Larsen        varamedlem

Lasse Solberg        redaktør, deltar i styrets arbeid

Revisor:             Gunnar Brunborg
Valgkomité:      Lone Klem, Sverre Syversen og Vidar Johansen

Styret fungerer godt som et team. Normalt møter alle på styremøter, og alle bidrar i forbindelse med ulike oppgaver.

Styremøter
Det er blitt avholdt 8 styremøter, på Fliserommet eller hjemme hos et av styremedlemmene. Nå er også ”kontoret” mot Bøgata, som bydelshuset har stilt til disposisjon for oss, tatt i bruk.

Åpne møter
Vi har avholdt 6 åpne møter på Bydelshuset, alle i Bistroen, samt en byvandring.
Etter årsmøtet i april fortalte prest og idéhistoriker Karl Gervin undertittelen: Reisefører for Norge 1315: Hvilke råd får vi for en tur til dette annerledeslandet i nord – og til den nye hovedstaden Oslo? Rådene handlet om innkvartering, mat og drikke, penger, språk, skikk og bruk, lov og orden og mye mer. Foredraget bygget på Gervins bok over samme tema.
I mai ledet styremedlem Arne Kristiansen en Vandring på Øvre Kampen med start fra vannbassenget i Kampen park ned langs Gjøvikbanen, gjennom Kampens Byggeselskap og der Sportshallen sto, til Barnebondegården og stedet der ”Ishuset” lå på tomten der barnehagene Veslekampen og Storekampen ligger i dag.
I september viste vi den historiske dokumentarfilmen «Veien til Eskilstuna – en familiehistorie», om og ved vårt styremedlem Ivar Nygaard. Filmen formidlet en liten families meget dramatiske opplevelser under siste verdenskrig. Filmen er laget av journalist og fotograf Kathrine Geard.
I november arrangerte vi konsert: Gatesangerne med Osloviser, med Kari Svendsen, Steinar Ofsdal, Lars Klevstrand og Kjetil Skaslien. Gruppa framførte byviser og revynumre fra de siste 90 år, inkludert to revyviser der Kampetrikken var med. Konserten, med billettpris på kr 100, var et samarbeid med Kampen vel, og samlet stappfullt hus.
Seinere i november gjentok vi fjorårets suksess med Leif Gjerland, Det var en gang i Oslo – et Østkantforedrag med utgangspunkt i en ny bok med Aftenposten-artikler. Foredrag kombinert med quiz engasjerer!
I februar var tema Fra bassengkanten i Oslo vest til battle i Oslo øst. Forfatter Maja Lunde fortalte med utgangspunkt i boka Battle og historiker og politiker Knut Kjeldstadli, trakk de lange historiske linjene om østkant og vestkant. Vi inviterte historielag fra vestkanten, som møtte opp og det ble en livlig diskusjon.
Marsmøtet het Fra arbeidsplass til idrettsplass – om teglverkene langs Hovinbekken og omhandlet et sentralt tema i historien til Kampen – som ble kalt “teglverksarbeidernes bydel” på slutten av 1800-tallet. Claes Lampi, som har etablert nettsiden teglverk.no fortalte.

Møtene og vandringen er godt besøkte, med mellom 40 og 70 tilhørere hver gang (rekorden var 93 på konserten i november) og samler et interessert og engasjert publikum. Møtene er – med ett unntak i 2014 – gratis og åpne for alle.

Hjemmesiden og Facebookside
Historielagets hjemmeside www.kampenhistorielag.no fungerer meget bra. Vi kjøper tjenester av Terje Sørbø i Tmedia. Her er stoff om historielaget, nyheter, fotogalleri og illustrerte artikler om Kampens historie. Siden blir stadig mer lest, og vi har nå 40-50 lesere daglig. Facebooksiden til historielaget har 708 følgere. Lasse gjør en stor jobb med hyppig oppdatering av begge sider.

Kampenkalenderen 2015
Kalenderen inneholder bilder med historier fra Kampen, om personer, bygningsmiljøer og annet fra Kampens mangfoldige historie. Opplaget var på 500. Den ble sendt ut til alle medlemmene og hadde et løssalg på ca. 150. Kalenderen kostet kr. 100.

StyreWeb
Styret bruker internett-verktøyet StyreWeb til medlemsregister, arkivering av viktige dokumenter, og utsending av meldinger på e-post til medlemmene. Dette er svært nyttig, gir kvalitet i styrearbeidet og sikrer kontinuitet og oversikt. Vi har i 2014 også tatt i bruk StyreWeb til regnskap og kontingent, og regnskapet for 2014 er basert på oversikter herfra. En ”økonomi-gruppe” bestående av Kari, Arne og Ragnhild jobber med dette.

Brønnøysundregisteret
Historielaget er fra februar 2014 registrert i Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregisteret. Registrering i Frivillighetsregistret gjør at vi er med i Grasrotandelen, dvs at alle som spiller på et av Norsk Tipping sine spill kan velge at inntil 5 prosent av den innsatsen de legger inn skal gå til en bestemt frivillig organisasjon. Det betyr at våre medlemmer kan velge Kampen historielag som mottaker.

Byggeskikkpris
Historielaget viderefører arbeidet med utdeling av Kampen Byggeskikkpris. Prisen for 2014 ble delt ut på årsmøtet i fjor og gikk til Hølandsgata 7. Ny pris deles ut på årsmøtet 2015. Dette er en påskjønnelse for prisverdig ivaretakelse av Kampens særpreg. Det omfatter god bevaring av gamle hus, god tilpasning av nye hus, samt gatemiljø, hagemiljø og trapper m.m. En komité ledet av historielaget med deltakere fra Kampen vel, Kampenposten og Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus tildeler prisen.

Videreføring av samarbeidet om ”Kultur på Kampen”
I jubileumsåret for Thorbjørn Egner i 2012 ble det etablert et samarbeid mellom lag, organisasjoner og institusjoner på Kampen. ”Egnermarked” ble 13. september gjennomført for tredje gang foran kirken, med musikk, boder og aktiviteter for barn. Arrangementet trakk flere hundre mennesker. Historielaget deltok i planlegging og gjennomføring. Velet leder arrangementet, som mottar frivillighetsmidler fra bydelen, men er ellers basert på en massiv frivillig innsats og viser hva frivillighetsmiljøet på Kampen kan få til sammen.

Engasjement i nærmiljøet
Historielaget deltar ved to av styremedlemmene, Line og Ragnhild, i aksjonsgruppa Kampen for Kampen. Aksjonsgruppa er en frittstående gruppe under velet og historielaget som arbeider med byutviklingsspørsmål i vår bydel. En oppdatering:
Den viktigste saken i 2014 var uttalelse til Kommuneplan for Oslo ”Oslo mot år 2030”, som var på høring. Historielaget og velet var underveis i kontakt med Byantikvaren og skrev en fyldig felles uttalelse i mai. Viktige punkter var blant annet:
Understreking av Kampens kvaliteter og påpeking av at premisset om økt befolkningsvekst skaper et utilbørlig press på historiske kvaliteter i Indre by
Ønske om tydeligere behandling av de historiske bymiljøene som attraksjoner og ressurser for bærekraftig byutvikling. Krav om at Kampen reguleres til hensynssone bevaring
Skepsis til planens mulighet til fritak fra reguleringsplan, som åpner for spekulasjon og mindre medvirkning fra innbyggerne
Ønske om tydeligere behandling av bokvalitet og trivsel
Etter innsigelser fra Riksantikvaren ble Oslo kommune og Riksantikvaren i januar enige om en justert plan. I denne inngår Kampen blant 21 områder i Oslo med nasjonale kulturminneinteresser.
Byggesak i Kampengata 18 berører i praksis hele kvartalet Kampengata-Bøgata-Skedsmogata-Norderhovgata, som utgjør et kjerneområde i Kampens historiske bebyggelse. Et nytt utbyggingsprosjekt ble lansert i 2014, etter at forrige forsøk ble stanset i 2009. Velet og historielaget inviterte sammen med naboene tiltakshaver og arkitekt til dialogmøte høsten 2014. I en felles uttalelse til rammesøknaden om rivning, rehabilitering og nybygg 1. februar påpeker vi at treetasjes blokk med flatt tak og takterrasser utgjør et fremmedelement i dette viktige, historiske miljøet. Vi ønsker at fasaden til den gamle smia mot Kampengata bevares. Vi ber også om at søknader om dispensasjoner avvises. Dette gjelder dispensasjon fra eksisterende reguleringsplan hvor bakre del av eiendommen er regulert til felles gårdsplass, fra bygging i nabogrense nærmere enn 4 m, samt fra å utarbeide detaljert bebyggelsesplan.
Planarbeid for Jordal idrettsplass. I en felles uttalelse fra velet og historielaget legger vi bl.a. vekt på at en omregulering og bygging av nytt idrettsanlegg ikke må forringe idrettsparken slik den er i dag, og betydningen av at et nytt idrettsanlegg tilpasses omgivelsene og omkringliggende bebyggelse.

Høringsuttalelsene finnes på våre nettsider. Historielaget har god kontakt med Kampen vel og Kampenposten, noe som viser seg gjennom aksjonsgruppa, samarbeid om Egnermarked, byggeskikkpris og felles møter.

Kampendagene 2014
Kampen historielag mottok Kampenprisen for 2014! Vi arrangerte Åpen bakgård søndag 1. juni, der 34 adresser holdt portene åpne for besøk, noen helt nye. Løpesedler og oppslag med informasjon og kart ble delt ut og hengt opp på forhånd. Det var god oppslutning, og også mye aktivitet i gårdene, som bruktsalg, pølsebod, utstilling og konserter. Vi bidro dessuten med økonomisk støtte (kr 3000) til Kampendagene.

Foredrag og omvisninger
Ivar holdt foredrag om Kampens historie på Kampen Omsorg Pluss høsten 2014.
Arne har holdt 2 omvisninger for besøkende grupper i løpet av 2014.

Deltakelse i ”snublesteiner” til minne om familien Claes i Brinken
Historielaget finansierte tre ”snublesteiner” som 11. juni ble lagt ned i fortauet ved Brinken 23, til minne om Arvid, Iris og Alexander Claes, som ble deportert i 1942 og drept i Auschwitz.  Dette var en oppfølging av møtet høsten 2013, og i samarbeid med Jødisk Museum. Den tyske kunstneren Gunter Demnig satte ned steinene, og dette inngår i et prosjekt i hele Europa. Det var godt oppmøte og dekning i lokalpressen.

Diverse aktiviteter og deltakelse
Historielaget samarbeidet med Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus og velet om debattmøtet ”Tar opp Kampen” 27. august. Møtet ble kombinert med en omvisning på Kampen ledet av Arne og Robert Lorang. Utgangspunkt for møtet var kommuneplanen, og Kampen vel gjorde rede for vår høringsuttalelse. Møtet var godt besøkt og vellykket.
Historielaget bisto i arrangering av julekonsert med vokalgruppen ”Jazzådu” og Kjell Eriksens Septett i Storsalen på bydelshuset 20.desember.
Lasse og Ivar deltok på møte i Fellesrådet for historielagene i Oslo i oktober hos Bekkelagshøgda lokalhistoriske forening og Ragnhild og Ivar deltok i april på Schafteløkken. Sistnevnte var et forberedende møte til landsmøtet i Landslaget for lokalhistorie i mai.
Alle de gamle Kampenkalendrene er i løpet av 2014 skannet og ligger tilgjengelig på vår hjemmeside.

Medlemstall
Antall medlemskap er pr. 1. april 271 (noen omfatter to personer). 134 er ordinære medlemmer, 127 er pensjonister. 10 er æresmedlemmer: Stig Berg, Siri Bryn, Joronn Dahl, Greta Gulbrandsen, Wenche Halvorsen, Hassa Horn, Lone Klem, Robert Lorange, Sverre Syversen og Kirsti Aasen.

Økonomi
Økonomien er etter styrets oppfatning er god. Styret gjør ingen endringer i medlemskontingenten foreløpig, men vil gjøre oppmerksom på at en stadig større stor andel av vår medlemsmasse har betaler kontingent som pensjonister. Styret vil gjerne diskutere dette med medlemmene på årsmøtet 2015. Revidert regnskap vil foreligge ved årsmøtet.

Medlemskap
Historielaget er medlem av Fellesrådet for historielagene i Oslo og fra 2014 også av Landslaget for lokalhistorie.

 

Bli medlem!

Medlemsavgift:
kr 225 per år

Til innmeldingsskjema

Lik oss på Facebook!

Kampenstoff

På jakt etter mer om Kampen? Søk i Kampenstoff, samlet av Line Arneberg.

“Tilværelsen på Kampen”

Bok: Tilværelsen på Kampen

Historielagets bok om Kampen.